Analiza i Doradztwo

Prawidłowo wykonana analiza potrzeb biznesowych oraz na jej podstawie specyfikacja wykonawcza są w głównej mierze decydującym czynnikiem powodzenia przy tworzeniu systemu informatycznego. 

Według przeprowadzonych badań, najistotniejszymi elementami niezbędnymi do powodzenia projektów informatycznych są:

 • dobra komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu,
 • prawidłowo zebrane i uszczegółowione wymagania i cele projektu,
 • odpowiednie zaangażowanie przyszłych użytkowników

Przed przystąpieniem do właściwych prac analitycznych HIT Enterprises uzgadnia z klientem podstawowe założenia i wymagania projektu

(poniżej przykładowa charakterystyka):

 • Analiza potrzeb i modelu biznesowego klienta obejmujących procesy, których ma dotyczyć informatyzacja
 • Opracowanie studium zakresu funkcjonalnego nowego systemu informatycznego,
 • Propozycja rozwiązań technologicznych i sprzętowych,
 • Wykonanie szczegółowej specyfikacji wykonawczej opisującej implementowane procesy biznesowe, model danych oraz interfejs użytkownika.

Uczestnicy i ich zakres odpowiedzialności są zależne od skali samego projektu

 • Komitet sterujący (ze strony klienta)
  • powołanie do życia samego projekt,
  • powołuje kierownika projektu,
  • odpowiada za ogólną kontrole nad przebiegiem projektu,
  • ostatecznie zatwierdza projekt,
    
 • Kierownik projektu (ze strony klienta)
  • pracuje z głównymi użytkownikami i kierownikiem zespołu projektowego w celu określenia wymagań,
  • uczestniczy w procesie modelowania,
  • kontroluje prace zespołu projektowego poprzez regularne spotkania z zespołem,
  • opiniuje projekt
    
 • Kierownik zespołu projektowego (ze strony HIT)
  • współpracuje z kierownikiem projektu i głównymi użytkownikami w celu określenia wymagań,
  • odpowiada za właściwe odwzorowanie wymagań w modelu systemu,
  • kontroluje pracę zespołu projektowego poprzez codzienne spotkania z zespołem,
    
 • Zespół projektowy (klient + HIT)
  • tworzy model systemu,
  • tworzy projekt systemu,
    
 • Kluczowi użytkownicy (klient)
  • współpracują z kierownikiem projektu i zespołu projektowego w celu określenia wymagań,
  • weryfikują (testują) poprawność stworzonego prototypu/projektu ze swoimi wymaganiami.

 • pomieszczenie do spotkań i pracy,
 • materiały konferencyjne (flipchart, rzutnik, notatniki, itp.),
 • komputery,
 • oprogramowanie,
 • wiedza uczestników projektu

Planowane prace nad stworzeniem szczegółowej specyfikacji systemu oparte są zwykle o model kaskadowy z iteracjami, rozszerzony o elementy prototypowania i techniki adaptacyjne (zwinne – ang. agile):

Wybór metodologii opiera się na założeniu, że klient jest w stanie precyzyjnie określić wymagania. Typowe wady modelu kaskadowego zostają wyeliminowane poprzez wprowadzenie metodyk zwinnych, iteracji i częstych kontaktów z klientem oraz przez rozszerzenie o metodę prototypowania.

W wyniku przeprowadzonych prac analityczno-projektowych, klientowi jest dostarczana dokumentacja (w formacie MS Office) zawierająca:

 • zebrane wymagania,
 • modele biznesowych przypadków użycia,
 • proponowaną platformę sprzętową i konfigurację środowiska,
 • modele danych,
 • projekt interfejsu użytkownika.

Po zatwierdzeniu podstawowych założeń, rozpoczynają się prace analityczne, które zwykle dzielą się na nastepujące etapy:

Cele tego etapu:

 • określenie obszarów biznesowych, które będą podlegały analizie i modelowaniu,
 • uzgodnienie zakresu prac dotyczących tego i następnych etapów,
 • zdefiniowanie efektów jakich oczekuje klient od zespołu projektowego.
Główne działania tego etapu:
 • zapoznanie się z charakterem i strukturą organizacji klienta,
 • oszacowanie potrzeb klienta w zakresie procesów, które mają być analizowane,
 • wstępne stworzenie Słownika Biznesu zawierającego terminy i definicje, którymi będą ze zrozumieniem posługiwały się obie strony,
 • wstępne ujęcie odkrytych podczas tego etapu reguł biznesowych w dokumencie Scenariusze Procesów Biznesowych

Cele tego etapu:
 • identyfikacja procesów biznesowych z analizowanego zakresu oraz powiązanych z nimi elementów organizacji klienta,
 • kategoryzacja zidentyfikowanych procesów pod kątem wymaganego poziomu szczegółowości ich opisu.
Główne działania tego etapu:
 • dokładniejsze określenie zakresu istotnych procesów biznesowych podlegających analizie na dalszych etapach,
 • wstępne stworzenie listy biznesowych przypadków użycia (business use case),
 • wstępne stworzenie listy encji  (entity) biznesowych (np. projekt, kosztorys, oferta) oraz aktorów (np. handlowiec) biorących udział w uogólnionych przypadkach użycia,
 • ewentualne uzupełnienie Słownika Biznesu,
 • stworzenie planu szczegółowej analizy i opisu biznesowych przypadków użycia.

Cele tego etapu:
 • szczegółowa identyfikacja i opis biznesowych przypadków użycia z uwzględnieniem ról i zdarzeń pomiędzy aktorami i encjami,
 • szczegółowy opis encji, aktorów i zdarzeń biznesowych,
 • weryfikacja stworzonych modeli pod kątem zgodności z oczekiwaniami klienta.
Główne działania tego etapu:
 • szczegółowa analiza przypadków biznesowych, definicja wymaganych encji i aktorów do zrealizowania danego przypadku,
 • określenie warunków wymaganych do rozpoczęcia danego przypadku oraz produktów jego zakończenia,
 • słowny i/lub graficzny opis scenariuszy,
 • ewentualna aktualizacja Słownika Biznesu

Cele tego etapu:

 • użycie prototypów do potwierdzenia wymagań systemowych,
 • proste testowanie przypadków użycia na prototypach,
 • akceptacja prototypu interfejsu użytkownika.
Główne działania tego etapu:
 • wybór najmniej rozpoznanych wymagań i przypadków,
 • wybór kluczowych i/lub najczęściej powtarzalnych elementów interfejsu użytkownika,
 • wykonanie prototypów graficznych i/lub funkcjonalnych,
 • praca z prototypami, ich modyfikacja i uszczegółowienie,
 • zatwierdzenie prototypów

Cele tego etapu:

 • podjęcie decyzji, czy technologia implementacyjna może być wybrana już na tym etapie,
 • czy technologia implementacyjna ma mieć wpływ na projekt wykonawczy (projekt „pod technologię” – np. aplikacja desktop vs. Aplikacja WEB) 
Główne działania tego etapu:
 • analiza wymagań biznesowych mogących mieć wpływ na wybór technologii,
 • sprawozdanie 

Cele tego etapu:

 • zatwierdzenie stworzonych modelów biznesowych w celu ich dalszego wykorzystania przy tworzeniu prototypów i specyfikacji implementacyjnych.
Główne działania tego etapu:
 • analiza i „testowanie” na realnych przypadkach sporządzonych modeli biznesowych,
 • korekta i uszczegółowienie modeli, które tego wymagają,
 • ewentualna aktualizacja Słownika Biznesu.

Cele tego etapu:

 • stworzenie implementacyjnego projektu struktury danych.
Główne działania tego etapu:
 • szczegółowe zdefiniowanie atrybutów encji biznesowych na podstawie biznesowych przypadków użycia,
 • zdefiniowanie relacji pomiędzy encjami na podstawie biznesowych przypadków użycia.

Cele tego etapu:

 • stworzenie implementacyjnego projektu interfejsu użytkownika.
Główne działania tego etapu:
 • określenie i ustandaryzowanie powtarzalnych elementów interfejsu użytkownika,
 • stworzenie szablonów interfejsu zawierających ustandaryzowane elementy,
 • szczegółowe zaprojektowanie wyglądu i funkcji interfejsu użytkownika na podstawie biznesowych przypadków użycia.

Cele tego etapu:

 • zatwierdzenie stworzonego projektu implementacyjnego w celu późniejszego przekazania go jako specyfikacji wykonawczej.
Główne działania tego etapu:
 • analiza i „testowanie” na realnych przypadkach,
 • korekta i uszczegółowienie modelu danych i/lub projektu interfejsu oraz modeli biznesowych, które tego wymagają,
 • ewentualna aktualizacja Słownika Biznesu.